بررسی ارتباط بین تیروتروپین و شاخص توده بدنی در افراد با کارکرد طبیعی تیروئید