بررسی ارتباط بين سن شروع قاعدگی و نمايه توده بدنی در دختران سن ۱۷-۱۰ سال