بررسي سطح سرمي بازدارنده فعال کننده پلاسمينوژن-۱ (PAI-1) در پاسخ به يک ماه ترکيب تمرين استقامتي و مصرف ويتامين E