ارزیابی آنزیم های سرم و شاخص های جدید برای تعیین آسیب های عضلانی (مقاله لاتین)