ارتباط ورزش با الگوی ديسمنوره ی دختران ساکن در خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال ۱۳۹۰