اثـرات حاد تـمرينات ورزشی شنـا بر روی علائـم سندرم ترک در معتادان