اثر یک برنامه اصلاحی ۶ هفته ای بر بهبود کف پای صاف و تعادل ایستای پسران