اثر ورزش هوازی بر سطوح لون پروتئاز ۱ و پروتئین شوک گرمایی ۷۰ در موش‌های دارای دیابت نوع دو