اثر ورزش منظم بر عملکرد لکوسیت در زنان جوان و میانسال (مقاله لاتین)