اثر ورزش با اندام فوقانی و تحتانی بر respiratory و exercise capacities در بيماران آسمی