اثر سطوح مختلف تمرین ورزشی بر واکنش ضد التهابی در رتهای دیابتی استرپتوزوتوسین (مقاله لاتین)