اثر حجم فضای مرده بر نسبت تبادل تنفسی و تولید دی اکسید کربن در طول تمرین ورزشی (مقاله لاتین)