اثر تمرینات هوازی – مقاومتی بر سطوح پلاسمایی گیرنده فعال کننده تکثیر پروگسیزوم-۱آلفا در بیماران کرونری پس از عمل جراحی پیوند عروق کرونر: یک مطالعه کارآزمایی بالینی