اثر بذر کدو و تمرین استقامتی بر نشانگان فشار اکسیداتیو و تخریب DNA