یک فصل از کتاب. اثر ورزش بر قلب و پیشگیری از بیماری های کرونری