یک فصل از کتاب. آسم ناشی از ورزش؛ راهکارهایی برای بهبود اجراهای ورزشی