پاسخ های فیزیولوژیک به تمرین ورزشی در افراد دارای درد قفسه سینه (پایان نامه لاتین)