پاسخ متابولیکی استخوان به فعالیت‌های ورزشی هوازی در مردان سالم کم‌تحرک