پاسخ ارکسین-A و اپلین به نوع و شدت فعالیت در دختران جوان فعال