نقش پاسخ‌های هورمونی اورکسین-A و HIF-1 در بروز کوه گرفتگی حاد (AMS)