مقايسه ترکيب بدنی و فعاليت بدنی دانش آموزان عشايری و شهری