مقايسه اثر ۶ هفته تمرين مقاومتی و تمرين همزمان بر توان هوازی، سطوح استراحتی هورمون رشد و کورتيزول در کودکان سالم