مقايسه اثر دو پروتکل تمرينات هوازی و تمرينات مقاومتی بر تعادل و فاکتور رشد عصب (NGF) مردان مبتلا به بيماری نوروپاتی-ديابتی