مطالعه مقايسه ای اثرات امگا۳ و پرفوران بر شدّت علائم خلقی سندرم پيش از قاعدگی