مطالعه رابطه بین نیمرخ ساختاری باکنترل پاسچر در افراد مبتلا به سندرم داون