مطالعه تأثير ۸ هفته فعاليت هوازی شديد بر سطوح پلاسمايی هورمون‌های ابستاتين، لپتين، انسولين و هورمون رشد در موش‌های چاق نر از نژاد اسپراگوداولی