: فعالیت هوازی، بارداری، BRCA1، سرطان پستان، فرزندان بالغ