رابطه بین نسبت طول انگشتان دست برتر با قدرت دست برتر و سطوح هورمون های، رشد، فاکتور رشد شبه انسولینی یک( IGF-I)، کورتیزول سرم و نسبت IGF-I به کورتیزول در کشتی گیران تمرین کرده