تغییرات پاسخ های قلبی و عروقی و زمان خستگی در اثر مصرف نوشابه های انرژی زا (مقاله لاتین)