تغییرات سایتوکاین‌های اینترلوکین ـ۲ و اینترلوکین ـ۱۲ در سلول‌های طحال موش‌های بالب‌سی به‌دنبال استفاده از یک وهله ورزش استقامتی به‌عنوان اجوانت واکسن ویروس هرپس سیمپلکس یک