تعیین هوشمند اندازه بار در آزمون وینگیت با استفاده از تکنیک های داده کاوی