تاثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن های SYD و MuRF1در موش های دیابتی