تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح آمیلوئید بتا ۴۲، نپریلیزین و γ-سکرتاز در هیپوکامپ موش‌های نر مدل آلزایمری با تزریق هوموسیستئین