تاثیر دوازده هفته تمرینات ورزشی ترکیبی (قدرتی، استقامتی، پیلاتس و PNF) بر سطوح فیبرین دی دایمر (FDD) و اینترلوکین-۶ در بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس با درجات مختلف ناتوانی