تاثیر تمرین هوازی همراه با مصرف امگا ۳ بر مولکولهای چسبان سلولی زنان چاق