تاثیر تمرینات تناوبی شدید همراه با مصرف عصاره خرفه بر سطح FGF-21 و مقاومت به انسولین موش‌های مبتلا به کبد چرب غیر الکلی (NAFLD) – فیزیولوژی ورزشی