تاثیر ادجوانتی یک وهله فعالیت ورزشی استقامتی با شدت متوسط در واکسیناسیون ویروس هرپس سیمپلکس ۱ و یادآورهای آن بر سطوح اینترلوکین ۱۰ و گرانزیم B در مدل موش