تاثير دو شيوه تمرينی بازی در ابعاد کوچک (SSG) و مقاومتی – پلايومتريک بر سطوح استراحتی اينترلوکين -۶ و عامل نکروز تومور آلفا در بازيکنان نوجوان فوتبال