تاثير درمان با آنالوگ‌های طولانی‌اثر گنادوتروپين بر اندکس توده بدنی در دختران دچار بلوغ زودرس