تأثیر ۱۲ هفته تمرین تناوبی با شدت بالا و متوسط بر پری‌لیپین۳ (PLIN3) بافت چربی احشایی و مقاومت به انسولین رت‌های نر دیابتی نوع ۲