تأثیر یک دوره تمرین ترکیبی بر بیان ژن ABCB4 گلبول‌های سفید و نسبت HDL به LDL در مردان میانسال بعد از انجام عمل بای‌پس عروق قلبی