تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی بر غلظت سرمی اینترلوکین- ۶ و اینترلوکین- ۱۰ زنان دیابتی نوع دو