تأثیر تمرینات تداومی با شدت متوسط بر بیان پروتئین TRPV1 در عضلۀ نعلی