تأثير هشت هفته تمرين در آب بر تعادل ايستای جانبازان با قطع عضو يکطرفه اندام تحتانی