تأثير مصرف مکمل آلفا-ليپوئيک اسيد بر اينترلوکين-۶، hs-CRP، فشار خون، شاخص‌های تن‌سنجی و دريافت غذايی در مردان مبتلا به ضايعه نخاعی مزمن