تأثير خستگی عضلات مرکزی بدن بر تعادل و استقامت زنان ورزشکار