تأثير تمرين قدرتی بر سطوح سرمی عامل نکروز تومور-آلفا، پروتئين واکنشگر C، قدرت عضلانی و عملکرد قلبی-تنفسی در دختران نوجوان غيرفعال