بررسی تأثیر چاقی بر سطح سمافورین ۳C عضله اسکلتی در رت‌های نر و ماده نژاد ویستار