بررسی ارتباط شاخصهای پلاکتی و شدت بيماری روماتوئيد آرتريت