بررسی اثر مكمل ياري اسيد هاي چرب امگا ۳ بر الگوی لیپیدی و پپتیدC- سرم و گلوكز ناشتای خون در داوطلبان چاق